Luôn cập nhật các thay đổi đối với nội dung tài liệu và thông báo chỉnh sửa

Tháng 7 21, 2022


Tính năng mới:

Trong Google Docs, giờ đây người dùng có thể chọn nhận thông báo qua email về các thay đổi tài liệu trên cơ sở mỗi tệp. Email thông báo nêu chi tiết những thay đổi đã được thực hiện, thời điểm thực hiện các thay đổi và ai đã thực hiện.

Người dùng có thể định cấu hình các thông báo này ở nhiều nơi:

  • Gmail

  • Trong Docs, menu thả xuống Cài đặt thông báo (biểu tượng chuông) hoặc Công cụ > Cài đặt thông báo.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Việc cập nhật các thay đổi và nhận xét có liên quan trên nhiều tài liệu có thể gây khó khăn cho người dùng. Bằng cách cung cấp tùy chọn để chỉ định nhận xét và thay đổi nào sẽ được thông báo, người dùng có thể dễ dàng cập nhật những gì cần chú ý nhất và có thể tập trung theo dõi quá trình cộng tác. Người dùng có thể định cấu hình các cài đặt này từ Gmail bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống “Cài đặt thông báo” mới:

Người dùng cũng có thể truy cập các cài đặt này trong Docs, trong trình đơn thả xuống “Cài đặt thông báo” (biểu tượng chuông). Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại với các tùy chọn cài đặt thông báo có thể điều chỉnh nếu cần. Xin lưu ý rằng thông báo chỉnh sửa bị tắt theo mặc định và có thể được bật trên cơ sở từng tài liệu. Khi được bật, người dùng sẽ được thông báo khi có bất kỳ ai thêm hoặc xóa nội dung khỏi tài liệu.

 

Cũng có thể truy cập các cài đặt này trong Công cụ > Cài đặt thông báo.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: thông báo chỉnh sửa sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật trên cơ sở mỗi tài liệu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt thông báo chỉnh sửa cho tài khoản.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/7/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech