Mở rộng khả năng xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh cho Google Sites

Tháng 9 08, 2023


Tính năng mới:

Tháng trước, Google đã giới thiệu khả năng tùy chỉnh và mở rộng xây dựng thương hiệu trong Google Slides và Google Forms. Hôm nay, người dùng cũng có thể tạo dễ dàng và nhanh chóng bằng các chủ đề được thiết kế sẵn, chất lượng cao cho Google Sites.

Sau khi quản trị viên phân phối tài liệu có thương hiệu cho người dùng trong tổ chức, người dùng sẽ có quyền truy cập vào một bộ yếu tố thiết kế nhất quán phù hợp với thương hiệu công ty. Điều này bao gồm phông chữ, màu sắc thương hiệu, (các) biểu tượng, hình ảnh tiêu đề và các cài đặt chủ đề khác như chiều rộng trang tùy chỉnhkhung trang mà người dùng có thể sử dụng khi tạo trang web mới hoặc chỉnh sửa trang web hiện có.

Expanding branding and customization capabilities to Google Sites

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Những tính năng này nâng cao tính nhất quán của thương hiệu trong toàn tổ chức. 

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên có khả năng chỉ định mẫu cho tất cả người dùng trong tổ chức hoặc chỉ định các mẫu cụ thể cho các nhóm làm việc nhất định.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: các tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp tên miền, OU hoặc nhóm. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển đến Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Drive và Docs> Mẫu > Chủ đề và mẫu mặc định > Chủ đề mặc định của trang web. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các mẫu và chủ đề mặc định.

  • Người dùng cuối: nếu tính năng này được bật bởi quản trị viên, hãy truy cập chủ đề miền trong Trang web bằng cách nhấp vào Chủ đề ở bảng bên phải > chọn chủ đề miền đã định cấu hình hiển thị ở đầu thanh bên chủ đề để áp dụng chủ đề đó cho trang web. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi giao diện trang web.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/9/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus.

Nguồn: LVtech