Ngăn chặn thư rác bằng cách chỉ thêm lời mời từ những người gửi đã biết vào Google Calendar

Tháng 7 21, 2022


Tóm tắt:

Để giúp Google Calendar không bị spam, giờ đây người dùng có thể chọn một tùy chọn để hiển thị các sự kiện trên lịch chỉ khi các sự kiện này đến từ một người gửi đã biết. Nếu chọn tùy chọn này, người dùng vẫn nhận được lời mời tham gia sự kiện qua email từ những người gửi không xác định, nhưng những sự kiện này chỉ xuất hiện trên lịch sau khi người dùng chấp nhận.

Những người gửi đã biết bao gồm:

  • Những người trong cùng một miền của doanh nghiệp/tổ chức (như @ google.com)

  • Những người trong danh sách liên hệ 

  • Những người đã tương tác trước đây

Như trước đây, người dùng cũng có thể chọn để tất cả lời mời xuất hiện trên lịch hoặc chỉ những lời mời đã chấp nhận — cho phép tùy chỉnh hiển thị để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng..

Ngoài ra, quản trị viên có thể cài đặt tùy chọn trả lời mặc định cho người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Lưu ý rằng người dùng cuối có thể chỉ định cài đặt tùy chọn trong cài đặt Lịch của người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tùy chọn mặc định là hiển thị lời mời từ mọi người và điều này có thể được thay đổi ở cấp miền. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tự động thêm sự kiện vào lịch.

  • Người dùng cuối: người dùng có thể xem và thay đổi tùy chọn mặc định trong cài đặt Lịch. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý lời mời và thông báo.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/7/2022.

Phiên bản phát hành:.

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech