Ngăn những lời mời không mong muốn được thêm vào lịch

Tháng 12 22, 2021


Tính năng mới:

Google đã cải thiện cài đặt "Tự động thêm lời mời" để giúp ngăn những lời mời không mong muốn được thêm vào lịch. Bây giờ người dùng có thể chọn:

 • Luôn có lời mời tự động được thêm vào

 • Chỉ để tự động được thêm vào nếu người dùng có RSVP trong lời mời tham gia sự kiện qua email.

Các cài đặt này cho phép người dùng ngăn các lời mời tự động được thêm vào lịch

hoặc hiển thị với những người mà người dùng đã chia sẻ lịch

Tại sao quan trọng:

Các kiểm soát bổ sung này có thể giúp người dùng quản lý lịch với ít thao tác thủ công hơn bằng cách đảm bảo các sự kiện không mong muốn không xuất hiện và chỉ thấy những sự kiện quan trọng.

Thông tin chi tiết:

 • Nếu người dùng chọn chỉ thêm sự kiện nếu trả lời, người dùng sẽ thấy một tùy chọn bổ sung để cho phép những người có quyền xem hoặc chỉnh sửa sự kiện xem tất cả lời mời.

 • Khi người dùng thay đổi cài đặt, điều này chỉ xác định xem các sự kiện trong tương lai có được thêm vào lịch hay không. Mọi sự kiện đã có trên lịch sẽ vẫn hiển thị trừ khi xóa chúng.

 • Nếu người dùng chọn chỉ thêm sự kiện khi trả lời, người dùng sẽ nhận được lời mời qua email cho tất cả các sự kiện, ngay cả khi người tổ chức chọn không gửi. Điều này sẽ giúp tránh bỏ lỡ các sự kiện. Lưu ý rằng điều này không áp dụng cho các bản cập nhật, chỉ cho các lời mời.

 • Google đã chuyển tùy chọn thông báo ("Có, nhưng chỉ thông báo cho tôi nếu tôi đã trả lời Có hoặc Có thể") vào phần thông báo để giúp người dùng quản lý tốt hơn khi nhận được thông báo.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật tính năng này bằng cách đi tới Google Calendar > Cài đặt > Cài đặt sự kiện> "Thêm lời mời vào lịch của tôi". Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Trả lời lời mời tham gia sự kiện.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/12/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

 • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech