Ngày hết hạn thành viên nhóm hiện đã được phát hành công khai

Tháng 2 09, 2021


Tóm tắt:

Tính năng API Cloud Identity Groups cho phép đặt thời hạn cho tư cách thành viên nhóm hiện đã được phát hành công khai. Tính năng này trước đây đã có sẵn bản beta.

Điều này cho phép quản trị viên đặt khoảng thời gian mà người dùng và tài khoản dịch vụ là thành viên của một nhóm. Khi hết thời gian quy định, người dùng sẽ tự động bị xóa khỏi nhóm. Việc hết hạn tư cách thành viên tự động có thể giúp giảm chi phí quản trị cho việc quản lý nhóm và có thể giúp đảm bảo tư cách thành viên nhóm được giới hạn ở những thành viên cần quyền truy cập.

Xem thông báo beta để biết thêm thông tin và các trường hợp sử dụng khi hết hạn thành viên.

Lần ra mắt này là một cải tiến khác đối với Cloud Identity Groups API. Gần đây, Google cũng cung cấp khả năng hiển thị thành viên gián tiếp và API phân cấp thành viên. Kết hợp với nhau, những điều này giúp quản trị viên dễ dàng quản lý quyền và kiểm soát truy cập trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và lập trình viên: hết thời hạn thành viên đã khả dụng để sử dụng đối với các nhóm mới và hiện hữu. Quản trị viên có quyền sửa đổi tư cách thành viên của nhóm có thể đặt thời hạn. Sử dụng Cloud Identity Groups API để thiết lập
  • Người dùng cuối: chủ sở hữu và người quản lý nhóm có thể đặt thời hạn. Sử dụng Cloud Identity Groups API để thiết lập.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/2/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Enterprise for Education và Cloud Identity Premium.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus và Enterprise Essentials, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech