Nhận thông báo về tất cả tin nhắn trong Space của Google Chat

Tháng 5 11, 2024


Tính năng mới:

Trong năm vừa rồi, Google đã thực hiện nhiều cải tiến đối với Google Chat để giúp người dùng luôn nắm bắt được luồng giao tiếp cũng như giúp dễ dàng ưu tiên và tìm thấy những cuộc trò chuyện quan trọng nhất đối với mình. Tuy nhiên, có một số cuộc trò chuyện luôn cần được thông báo, chẳng hạn như các không gian giải quyết vấn đề hỗ trợ khách hàng hoặc vận hành.

Đối với những cuộc trò chuyện đòi hỏi mức độ chú ý cao hơn, Google sẽ giới thiệu chức năng “thông báo cho tất cả” mới cho các Space theo chuỗi nội tuyến. Nếu tùy chọn này được chọn, người dùng sẽ được thông báo về tất cả tin nhắn mới trong Space. Điều này bao gồm việc nhận thông báo về tất cả, chuỗi được theo dõi và thậm chí cả các chuỗi mà người dùng không theo dõi, cho phép cập nhật mọi tin diễn ra trong cuộc trò chuyện.

Các tùy chọn trong cài đặt thông báo đang được cập nhật thành: “Tất cả”, “Cuộc trò chuyện chính”, “Dành cho bạn” và “Không có” để người dùng có thể điều chỉnh tùy chọn thông báo tốt hơn cho các Space theo chuỗi nội tuyến.

Get notifications for all messages in a Google Chat space

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để cập nhật cài đặt thông báo trong một Space hãy nhấp vào ba dấu chấm (tùy chọn khác) bên cạnh tên Space > Cài đặt thông báo > chọn một tùy chọn cho thông báo. Hoặc có thể nhấp vào tiêu đề khoảng trống > Thông báo > chọn một tùy chọn cho thông báo. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh thông báo cho Space có chuỗi nội tuyến.

Thời gian triển khai:

Web

  • Bản phát hành nhanh: triển khai kéo dài (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng,) bắt đầu từ ngày 10/5/2024

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 04/06/2024.

Android

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: triển khai kéo dài (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/05/2024.

iOs

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/05/2024.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và Workspace Individual.

Nguồn: LVtech