Nhập dữ liệu từ Slack vào Google Chat bằng CloudFuze

Tháng 4 27, 2024


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã công bố khả năng nhập dữ liệu từ các nền tảng nhắn tin khác bằng API Google Chat. Để phát triển dựa trên điều này, Google rất vui mừng được công bố giải pháp chuyển dữ liệu mới từ CloudFuze cho phép nhập dữ liệu từ Slack vào Google Chat.

Với sự tích hợp này, quản trị viên có thể di chuyển tin nhắn và tư cách thành viên từ các kênh Slack vào phòng Chat. CloudFuze cũng nhập dữ liệu trong khi vẫn duy trì dấu thời gian lịch sử để đảm bảo người dùng có thể bắt đầu sử dụng Space ngay tại nội dung đã dừng cuộc trò chuyện.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên

Tại sao sử dụng:

Được phát triển với sự cộng tác của Google Workspace, CloudFuze nhập kho dữ liệu của người dùng từ Slack vào Google Chat.

Thông tin chi tiết:

Để nhập dữ liệu người dùng từ các nền tảng nhắn tin khác vào Google Chat, vui lòng xem lại bài đăng về cách tạo ứng dụng Chat để di chuyển dữ liệu..

Truy cập trang tài nguyên CloudFuze để tìm hiểu thêm về bảo toàn tính toàn vẹn của người dùng, Xác thực đám mây tối ưu, bảo mật di chuyển, v.v.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ:  đã triển khai

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace. Lưu ý rằng cần có giấy phép CloudFuze riêng để cho phép di chuyển dữ liệu.

Nguồn: LVtech