Nhúng các biểu đồ Google Forms được liên kết vào Google Docs, Google Slides và Google Drawings

Tháng 3 08, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể nhúng các biểu đồ phản hồi được liên kết từ Google Forms vào Google Docs, Google Slides và Google Drawings. Khi nhận được phản hồi biểu mẫu mới, bất kỳ ai có quyền truy cập thích hợp đều có thể làm mới biểu đồ được nhúng bằng cách chỉ cần nhấp vào nút "Cập nhật". Điều này giúp loại bỏ nhu cầu sao chép lại biểu đồ từ biểu mẫu.

Tính năng này hữu ích để chia sẻ câu trả lời trong thời gian thực cho các cuộc thăm dò hoặc khảo sát và để kết hợp dữ liệu câu trả lời của Biểu mẫu vào bản trình bày hoặc báo cáo.

Nhúng biểu mẫu vào biểu đồ

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xem và quản lý câu trả lời của biểu mẫu.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/3/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech