Xem các sự kiện Google Drive liên quan đến người dùng bên ngoài trong nhật ký kiểm tra

Tháng 3 09, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây, quản trị viên sẽ có thể xem các sự kiện bao gồm cả tổ chức và tổ chức khác hoặc người dùng bên ngoài khác (Sao chép, Di chuyển, Thay đổi ACL, v.v.) trong nhật ký kiểm tra Drive.

Ví dụ: nếu có một người dùng bên ngoài trên một số tài liệu của tổ chức và người đó tạo một bản sao của tài liệu trong tổ chức của họ, thì sự kiện Sao chép đó giờ sẽ hiển thị trong nhật ký kiểm tra của quản trị viên. Điều này có thể giúp quản trị viên xem các sự kiện nhật ký kiểm tra mới có liên quan đến khả năng sao chép dữ liệu không thể thấy như trước đây.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Không cần thực hiện hành động nào, các sự kiện có liên quan sẽ tự động xuất hiện trong nhật ký. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về nhật ký kiểm tra Drive.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/3/2022.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech