Những cải tiến mới trong Space Management Tool dành cho quản trị viên: thêm nhiều thành viên hoặc nhóm, xem lại cài đặt và chi tiết

Tháng 3 05, 2024


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một số bản cập nhật cho Công cụ quản lý Spaces trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, bao gồm giao diện người dùng được cải tiến và các khả năng quản lý bổ sung: Google đã giới thiệu thêm một số cách để quản lý một Space bao gồm:

  • Thêm nhiều thành viên và nhóm cùng một lúc

  • Xem lại cài đặt chi tiết

  • Xem xét các thành viên được mời

Space Management Tool for Admins cung cấp khả năng hiển thị tất cả các không gian trong tổ chức

Các nhóm hiện được đưa vào danh sách thành viên của Space

Giờ đây, quản trị viên có thể xem thông tin chi tiết về cài đặt Space, bao gồm cả những cài đặt do người quản lý xác định, những người có thể truy cập Space, đăng tin nhắn mới, v.v.

Quản trị viên hiện có thể xem thông tin cài đặt chi tiết

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Spaces trong Google Chat là một phần thiết yếu trong quá trình cộng tác và xây dựng cộng đồng giữa các tổ chức thuộc mọi quy mô. Vì vậy, điều quan trọng là quản trị viên phải dễ dàng xem và quản lý Space để đảm bảo các Space hoạt động hiệu quả và an toàn. Bản cập nhật này giúp quản trị viên thực hiện các tác vụ quản lý dễ dàng hơn và xem thêm thông tin về Space

Cuối cùng, quản trị viên sẽ nhận thấy rằng Google đã căn chỉnh giao diện quy trình làm việc để quản lý Space riêng lẻ trên Google Chat trên web và Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để có trải nghiệm nhất quán hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Lưu ý quan trọng: quản trị viên cấp cao và quản trị viên được ủy quyền đều phải bật Google Chat cho tài khoản trong cài đặt dịch vụ Google Chat. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/3/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace sử dụng Google Chat.

Nguồn: LVtech