Những người tham gia cuộc họp tại phòng hội nghị với thiết bị phần cứng có thể tham gia các phòng ngắt

Tháng 10 12, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir  theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tính năng mới:

Khi sử dụng các thiết bị phần cứng của Google Meet, người tổ chức cuộc họp giờ đây có thể chỉ định các phòng hội nghị thành các phòng ngắt. Mở rộng các phòng ngắt cho tất cả những người tham gia cuộc họp — cho dù họ đang tham gia từ xa hay tại văn phòng — đảm bảo mọi người đều có thể tham gia vào các phiên làm việc cộng tác.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định - một khi những người tham gia cuộc họp kết nối với phòng hội nghị, người chủ trì cuộc họp có thể chỉ định phòng hội nghị thành một phòng ngắt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phòng ngắt trong Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits.

Lưu ý rằng tất cả những người tham gia cuộc họp đều có thể tham gia vào các phòng ngắt.

Nguồn: LVtech