Phản hồi các yêu cầu truy cập tệp trên Google Workspace hiệu quả hơn

Tháng 6 22, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một trải nghiệm truy cập tệp mới để hỗ trợ những người phê duyệt tệp phản hồi các yêu cầu truy cập đang chờ xử lý trên Google Workspace dễ dàng hơn.

Hiện tại, khi người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tệp, người phê duyệt sẽ nhận được email có tùy chọn chia sẻ tệp hoặc từ chối yêu cầu. Với bản cập nhật này, người dùng có thể xem xét và trả lời các yêu cầu từ bên trong tệp. Người phê duyệt sẽ thấy dấu chấm thông báo trên nút “Chia sẻ” nếu họ có yêu cầu truy cập đang chờ xử lý và biểu ngữ mới ở đầu hộp thoại chia sẻ.

Người phê duyệt có thể tiếp tục phản hồi các yêu cầu truy cập thông qua các email hiện có được gửi khi người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tệp. Nếu hộp kiểm “Thông báo” được chọn khi người phê duyệt phản hồi yêu cầu, thì người dùng đã yêu cầu quyền truy cập sẽ nhận được email có trạng thái của yêu cầu.

Respond to access requests for Google Workspace files more efficiently

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: trong một tệp (Docs, Sheets, Slides, PDF, v.v.), mở tệp và nhấp vào nút Chia sẻ > nhấp vào biểu ngữ mới để “Xem xét” yêu cầu truy cập > phản hồi (các) yêu cầu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ tệp từ Google Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/6/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech