Tăng cường khả năng lưu giữ tệp của Google Vault bằng Google Drive Labels

Tháng 6 21, 2023


Tính năng mới:

Google Drive Labels là siêu dữ liệu xác định để giúp tổ chức, tìm và áp dụng chính sách cho các tệp trong Drive. Quản trị viên có thể tạo nhãn để áp dụng cho các tệp được lưu trữ trong Drive. Bắt đầu từ hôm nay, Google Vault hiện hỗ trợ các quy tắc lưu giữ tùy chỉnh dựa trên nhãn.

Với bản cập nhật này, người dùng Vault có thể đặt các chính sách lưu giữ ở cấp độ tệp chi tiết với các điều kiện nhãn có thể định cấu hình (ví dụ: "nhãn là", "nhãn không phải là", "ngày ghi nhãn trước"). Ngoài ra, quản trị viên có thể có một nhãn với nhiều tùy chọn (nhãn phụ) và có ứng dụng lồng nhau và có điều kiện của các quy tắc chồng chéo và riêng biệt.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Quản lý lưu giữ hồ sơ là một hoạt động quan trọng đối với các tổ chức muốn duy trì các yêu cầu tuân thủ khác nhau. Với quản lý chính sách cấp tệp, lưu giữ dựa trên nhãn cho phép các tổ chức hiện được nhắm mục tiêu nhiều hơn trong quản lý lưu giữ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/6/2023.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Nguồn: LVtech