[Pháp lý] ‪[Thông báo pháp lý] Nội dung cập nhật liên quan đến Phụ lục về cách xử lý dữ liệu của Cloud, Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Google Workspace và việc áp dụng Giải pháp thay thế cho hoạt động chuyển dữ liệu.‬

Tháng 8 23, 2023


Xin chào Quản trị viên,

Thư này để thông báo rằng vào ngày 14/08/2023, Goolge đã cập nhật Phụ lục về cách xử lý dữ liệu của Cloud (CDPA) và Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Google Workspace.

Xin thông báo rằng nếu Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu áp dụng cho hoạt động chuyển dữ liệu khách hàng đến Hoa Kỳ, thì Google sẽ áp dụng Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu (DPF) giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ như một Giải pháp thay thế cho hoạt động chuyển dữ liệu (theo định nghĩa trong CDPA) đối với những hoạt động chuyển dữ liệu từ ngày 01/09/2023 theo CDPA. Thay đổi này diễn ra sau khi Uỷ ban Châu Âu áp dụng quyết định về mức độ thoả đáng cho khuôn khổ nói trên.

Tác động của việc cập nhật hợp đồng đối với tổ chức

Google đã cập nhật Phụ lục về cách xử lý dữ liệu của Cloud để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong việc tuân thủ quy định, cũng như để nâng cao tính minh bạch. Trong nội dung cập nhật có hai phụ lục mới sau đây:

Phụ lục 3: Một số luật về quyền riêng tư

Phụ lục 4: Một số sản phẩm

Nội dung thay đổi mở rộng phạm vi áp dụng một số cam kết theo CDPA cho nhiều khách hàng hơn mà không giảm bớt những cam kết trước đây của Google theo CDPA. Ví dụ: mở rộng một số cam kết mà trước đây Google chỉ áp dụng cho khách hàng tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu. Nhờ vậy, các cam kết đó giờ đây sẽ giúp ích cho những khách hàng tuân theo các luật khác về quyền riêng tư (chẳng hạn như Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California). Google cũng tổng hợp một số điều khoản hiện có về bảo mật và quyền riêng tư của một số sản phẩm thành một phụ lục mới là Phụ lục 4.

Đồng thời, cũng đã cập nhật Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Google Workspace để giảm bớt những nội dung bị trùng lặp và đã lỗi thời, qua đó đơn giản hoá và chuẩn hoá các điều khoản áp dụng cho một số dịch vụ trong Google Workspace. Google cũng thêm Mục 12 mới trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ để bổ trợ thông tin về Duet AI trong các sản phẩm/dịch vụ mà Google Workspace cung cấp.

Những cam kết hoặc nghĩa vụ hiện tại không có thay đổi gì mang lại tác động bất lợi đáng kể đối với quyền hoặc hoạt động sử dụng của tổ chức của bạn đối với các Dịch vụ.

Việc cần làm

Quản trị viên nên xem kỹ các điều khoản mới được cập nhật. Tuy nhiên, quản trị viên không cần làm gì khác liên quan đến nội dung cập nhật trong hợp đồng. Nếu CDPA và Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Google Workspace đều đã có trong (các) hợp đồng, thì các điều khoản mới cập nhật này (nếu phù hợp) sẽ tự động áp dụng từ ngày 14/09/2023.

Ngoài ra, để biết các điều khoản đã thay đổi như thế nào theo thời gian, quản trị viên có thể xem các phiên bản trước ở phía dưới cùng của các trang điều khoản tương ứng.

Tương tự, quản trị viên cũng không cần làm gì liên quan đến việc Google áp dụng DPF giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ như một Giải pháp thay thế cho hoạt động chuyển dữ liệu. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu địa chỉ thanh toán không thuộc khu vực EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi) và luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu áp dụng cho việc sử dụng Google Workspace, thì cần tiếp tục làm theo hướng dẫn này để chứng minh rằng luật đó áp dụng và cung cấp thông tin về cơ quan giám sát.

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có câu hỏi hoặc cần được trợ giúp, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp của Google Workspace hoặc Trung tâm trợ giúp của Cloud Identity để biết thêm thông tin.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace / Cloud Identity.

—Nhóm Google Workspace và nhóm Cloud Identity

LVtech