Xem ghi chú của diễn giả trong khi cùng trình bày Google Slides trong Google Meet

Tháng 8 24, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã thêm một tính năng mới cho phép nhiều người cùng thuyết trình trên Google Slides trong Meet. Bắt đầu từ hôm nay, những người cùng thuyết trình giờ đây cũng có thể xem ghi chú của diễn giả.

View speaker notes while co-presenting Google Slides in Google Meet

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Giờ đây, diễn giả và đồng diễn giả có thể đọc từ cùng một ghi chú của diễn giả trong khi tương tác với khán giả trong buổi thuyết trình. Điều này cho phép mọi người trình bày một cách tự tin hơn và giảm việc chuyển đổi ngữ cảnh giữa Meet và Slides.

Thông tin chi tiết:

Tính năng này yêu cầu máy tính có trình duyệt Google Chrome hoặc Edge.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Với tư cách là diễn giả chính:

   • Để bắt đầu bản trình bày, hãy chọn “trình bày một thẻ” trong Meet > “bắt đầu trình chiếu”.

   • Để thêm đồng diễn giả, hãy chọn "Thêm đồng diễn giả" trong trình đơn thả xuống của bảng điều khiển mọi người.

   • Để xem ghi chú của diễn giả, hãy bấm vào nút ghi chú của diễn giả trong phần điều khiển ở góc dưới cùng của bản trình bày

  • Với tư cách là đồng diễn giả:

   • Người dùng sẽ được thông báo rằng diễn giả chính đã chỉ định bạn làm đồng diễn giả.

   • Có quyền kiểm soát bản trình bày, cho phép điều hướng bản trình bày cho mọi người trong cuộc họp.

   • Để xem ghi chú của diễn giả, hãy bấm vào nút ghi chú của diễn giả trong phần điều khiển ở góc dưới cùng của bản trình bày.

    • Lưu ý: đồng diễn giả phải có quyền chỉnh sửa bản trình bày trên Slides để xem ghi chú của diễn giả

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cùng trình bày trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/8/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 05/9/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade và Workspace Individual.

Nguồn: LVtech