Quản lý tất cả Space trong Google Chat thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 5 04, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một phần mới trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý các Space trong Google Chat. Tại đây, quản trị viên có thể xem danh sách tất cả các Space trong miền, thành viên và thực hiện các hành động như thêm thành viên hoặc thay đổi vai trò của thành viên.

Xem tất cả các Space trong tổ chức

Xem tất cả thành viên, kể cả người quản lý Space