Quản trị viên sẽ nhận cảnh báo khi có sự cố trong Google Voice

Tháng 4 29, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, quản trị viên sẽ nhận được cảnh báo trong Trung tâm cảnh báo thuộc Admin console khi có sự cố với cấu hình đổ chuông nhóm hoặc trả lời tự động cùng với hướng dẫn về cách nhanh chóng giải quyết sự cố. Những vấn đề này bao gồm:

  • Không có thành viên hợp lệ nào trong nhóm,

  • Không có người trả lời tự động hoặc nhóm hợp lệ nào để chuyển tiếp cuộc gọi đến,

  • Không có người nhận thư thoại.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/4/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace và G Suite có giấy phép Google Voice tiêu chuẩn và cao cấp.

Nguồn: LVtech