Sao chép các tệp Google Docs, Sheets, và Slides được mã hóa phía máy khách

Tháng 5 28, 2022


Tóm tắt:

Nếu đã bật mã hóa phía máy khách cho Docs, Sheets, và Slides, giờ đây người dùng có thể tạo bản sao của tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày được mã hóa hiện có. Mã hóa sẽ được giữ nguyên khi các bản sao của tệp được tạo. Tính năng này giúp tận dụng nội dung hiện có làm cơ sở cho Docs, Sheets, và Slides được mã hóa mới dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/5/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech