Sử dụng các mẫu bảng mới và các trình đơn thả xuống trong Google Docs để tạo các tài liệu mang tính cộng tác cao

Tháng 5 04, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu hai cải tiến mới cho soạn thảo thông minh, linh hoạt để cộng tác: trình đơn thả xuống và mẫu bảng trong Google Docs.

Người dùng có thể sử dụng các trình đơn thả xuống để dễ dàng chỉ ra trạng thái của tài liệu hoặc các mốc dự án khác nhau được nêu trong tài liệu. Có hai tùy chọn thả xuống mặc định:

 • Trạng thái dự án, bao gồm các lựa chọn cho “Chưa bắt đầu”, “Bị chặn”, “Đang diễn ra” và “Đã hoàn tất”

 • Trạng thái đánh giá, bao gồm các lựa chọn cho “Chưa bắt đầu”, “Đang diễn ra”, “Đã được xem xét” và “Đã được phê duyệt”.

Ngoài ra, người dùng có thể tạo một trình đơn thả xuống với các tùy chọn và màu sắc tùy chỉnh để phù hợp nhất với nhu cầu.

Google cũng đang thêm các mẫu bảng, cho phép nhanh chóng chèn các khối xây dựng cho quy trình công việc chung, chẳng hạn như:

Chạy trình theo dõi nội dung
 • Tài sản dự án

 • Trình theo dõi đánh giá 

 • Lộ trình sản phẩm

Các cột trong mẫu bao gồm một hàng nội dung mẫu để giúp hướng dẫn người dùng cách sử dụng và tùy chỉnh.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hy vọng những tính năng này sẽ giúp người dùng tạo các tài liệu được tùy chỉnh và có tổ chức cao trong Google Docs, giúp dễ dàng cộng tác và thúc đẩy dự án.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: các tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Người dùng có thể chèn một trình đơn thả xuống bằng cách chọn Chèn > Trình đơn thả xuống. Để chèn một mẫu bảng, hãy chọn Chèn >  Bảng > Mẫu bảng.

Thời gian triển khai:

Trình đơn thả xuống

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/5/2022.

Mẫu bảng

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/5/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/5/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

 • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech