Vị trí làm việc được bật theo mặc định

Tháng 7 27, 2022


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã công bố một giao diện người dùng được cải tiến để chia sẻ vị trí làm việc trong Google Calendar. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng sẽ có thể cài đặt vị trí làm việc của mình mà không cần phải bật tính năng này trước trong cài đặt Lịch cá nhân.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: vị trí làm việc được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức. Cài đặt hiện tại cho miền sẽ vẫn như cũ trừ khi được cập nhật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt vị trí làm việc cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: trừ khi bị quản trị viên tắt, tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Sẽ không có thay đổi trực quan lớn nào đối với lịch trừ khi người dùng cài đặt vị trí làm việc. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cài đặt vị trí làm việc.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/7/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits, cũng như G Suite Business cũ.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials và Frontline, cũng như G Suite Basic cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech