Sử dụng Connected Sheets với dữ liệu được bảo vệ bởi VPC-SC, cải thiện Cloud Audit Logs cho các sự kiện trên Connected Sheets

Tháng 5 23, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể truy cập các tập dữ liệu BigQuery thuộc phạm vi do VPC Service Control tạo ra bằng cách sử dụng Connected Sheets

Google cũng đã thực hiện các cải tiến đối với Connected Sheets khi đăng nhập Cloud Audit Logs.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Thay đổi này cung cấp cho Quản trị viên và Biên tập viên Kiểm soát dịch vụ VPC khả năng cho phép các thành viên trong tổ chức truy cập, cộng tác và tạo thông tin chi tiết từ dữ liệu được bảo vệ bởi VPC Service Controls thông qua Connected Sheets.

Thông tin chi tiết:

Theo mặc định, Connected Sheets không thể truy cập dữ liệu BigQuery được bảo vệ bởi VPC Service Controls; tuy nhiên, các phạm vi VPC Service Controls hiện có thể được định cấu hình để cho phép các truy vấn được lập thông qua Connected Sheets thành công. Chỉ có Quản trị viên và Biên tập viên VPC Service Controls mới có thể thay đổi cấu hình này.

Cải thiện ghi nhật ký Connected Sheets 

Bất cứ khi nào dữ liệu BigQuery được truy cập trong Connected Sheets, các mục nhập sẽ được ghi lại cho người đã truy cập dữ liệu và thời điểm trong Cloud Audit Logs

Giờ đây, Cloud Audit Logs sẽ bao gồm thêm ID của bảng tính tạo quyền truy cập dữ liệu BigQuery. Mỗi bảng tính đều có một ID duy nhất chứa các chữ cái, số, dấu gạch ngang hoặc dấu gạch dưới, ID này có thể được tìm thấy trong URL Google Sheets. Sử dụng tài liệu này để tìm hiểu thêm về nơi tìm thông tin bổ sung này trong Cloud Audit Logs.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/5/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.  Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân

  • Không khả dụng đối với khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech