Sử dụng Key Migration để thay đổi hoặc thêm các dịch vụ chính cho mã hóa phía máy khách

Tháng 11 11, 2022


Tính năng mới:

Để tiếp tục mở rộng mã hóa phía máy khách (CSE) trên các sản phẩm của Google Workspace, Google sẽ giới thiệu tính năng Key Migration cho phép quản trị viên bật các dịch vụ khóa bổ sung hoặc thay đổi dịch vụ khóa hiện hữu. Trong cả hai trường hợp, các điều khiển tích hợp đảm bảo việc Key Migration được thực hiện một cách an toàn, với sự hỗ trợ cho các dịch vụ khóa dự phòng và khả năng khôi phục. Những điều này đảm bảo dữ liệu được mã hóa vẫn không thể truy cập được đối với Google và độ trung thực được duy trì trong suốt quá trình di chuyển.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Mã hóa phía máy khách cho phép quản trị viên kiểm soát trực tiếp các khóa mã hóa và dịch vụ nhân dạng đã chọn để xác thực các mã hóa. Google không bao giờ có quyền truy cập vào các khóa mã hóa, cũng không thể kết xuất các dữ liệu không thể giải mã được, điều này có thể giúp tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng được việc tuân thủ quy định ở nhiều khu vực khác nhau.

Bản cập nhật này cung cấp cho quản trị viên sự linh hoạt trong việc thực hiện các luân phiên chính phù hợp nhất với chính sách tổ chức — bao gồm cả việc có các dịch vụ chính khác nhau — hoặc giải quyết các vấn đề về tính khả dụng của dịch vụ chính. Khách hàng có thể thêm khóa mới, gán khóa cho một đơn vị hoặc nhóm thuộc tổ chức và di chuyển bất kỳ nội dung nào được mã hóa bởi khóa trước đó để được mã hóa bằng khóa mới. Trong quá trình di chuyển này, khóa mới được sao lưu bằng khóa hiện hữu như một cơ chế bảo vệ. Sau khi khách hàng đã xác thực khóa mới và đã hoàn thành bất kỳ quá trình di chuyển nào, có thể xóa khóa dự phòng.

Ngoài ra, bản phát hành này cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết hơn cho khách hàng trong việc duy trì khóa mã hóa bằng cách điều chỉnh các tình huống có thể chọn chuyển đổi các nhà cung cấp dịch vụ chính, chuyển từ tại chỗ sang dịch vụ được quản lý và di chuyển nội dung được mã hóa.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Nguồn: LVtech