Sử dụng mức độ phổ biến của tài liệu trong bảng xếp hạng Cloud Search

Tháng 4 21, 2022


Tóm tắt:

Google đang cải thiện thứ hạng tìm kiếm trong Cloud Search bằng cách tính đến mức độ phổ biến của tài liệu. Điều này có nghĩa là những tài liệu được nhiều người dùng nhấp vào sẽ được ưu tiên trong bảng xếp hạng tìm kiếm tổng thể. Bằng cách hiển thị các tài liệu phổ biến và hữu ích phù hợp với truy vấn của người dùng, điều này sẽ giúp giảm công sức và thời gian cần thiết để tìm các tài liệu có liên quan.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này khả dụng theo mặc định. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về việc sử dụng Mức độ phổ biến của Tài liệu trong xếp hạng Cloud Search. Lưu ý: cần sử dụng URL chuyển hướng mặc định cho kết quả tìm kiếm khi sử dụng API truy vấn Cloud Search để tính năng này hoạt động.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Cloud Search.

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech