Sử dụng People Search trong Cloud Search và Cloud Search APIs

Tháng 3 11, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng People Search trong Google Cloud Search để tìm mọi người trong tổ chức bằng một truy vấn tìm kiếm đơn giản.

Người dùng có thể tìm kiếm một người dựa trên bất kỳ thuộc tính hồ sơ nào như tên, email, vị trí hoặc vai trò. Người dùng cũng có thể tìm kiếm một người dựa trên các trường tùy chỉnh hoặc kết hợp các thuộc tính (ví dụ: “John Product Manager”).

Tiểu sử của những người phù hợp với truy vấn của người dùng được hiển thị ở đầu kết quả tìm kiếm của cloudsearch.google.com. Nhấp vào hồ sơ của người dùng sẽ mở thẻ liên hệ của họ, nơi có thể xem thêm chi tiết hồ sơ bao gồm các tương tác gần đây.

Xem kết quả của mọi người trong Cloud Search

Xem kết quả nhiều người hơn trong Thẻ Mọi người

Xem hồ sơ chi tiết

Chức năng này cũng khả dụng bằng cách sử dụng Cloud Search Query API

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Tìm kiếm mọi người giúp cộng tác với các nhóm trong tổ chức dễ dàng hơn bằng cách giảm nỗ lực cần thiết để tìm đúng người. Với tính năng này, các thành viên trong tổ chức có thể nhanh chóng tìm hiểu thông tin về các nhân viên khác, chẳng hạn như địa chỉ liên hệ trong công ty, vai trò, nhóm, phòng ban, vị trí văn phòng làm việc, cấu trúc báo cáo, trung tâm chi phí, các tương tác trong quá khứ và hơn thế nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Cloud Search.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech