Tất cả người dùng Google Workspace đều có thể tích hợp Google Keep với Assistant

Tháng 8 11, 2023


Tính năng mới:

Nếu đang sử dụng Google Assistant với thiết bị Google Workspace, thì người dùng có thể đặt Google Keep làm nhà cung cấp dịch vụ mặc định cho các ghi chú và danh sách. Người dùng có thể yêu cầu trợ lý tạo danh sách mới, thêm hoặc xóa các mục trong danh sách hiện có hoặc đọc lại tất cả các mục trong danh sách.

Để định cấu hình Keep làm nhà cung cấp, hãy truy cập phần ghi chú và danh sách của Cài đặt Assistant chọn Keep

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Keep trong tổ chức.

  • Người dùng cuối: nếu Keep được bật trong tổ chức, thì người dùng có thể thay đổi nhà cung cấp ghi chú thành Keep trong phần “ghi chú và danh sách” của Cài đặt Assistant. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo hoặc chỉnh sửa ghi chú bằng Assistant.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace.

Nguồn: LVtech