[Thông báo pháp lý] Thay đổi trong Điều khoản dịch vụ của Google Workspace for Education, Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Google Workspace và Nguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Tháng 8 11, 2023 

Xin chào Quản trị viên Edu!

Gần đây, Google đã cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google Workspace for Education, Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Google Workspace và Nguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Google Workspace.

Ảnh hưởng của việc này đối với tổ chức

Google đã cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google Workspace for Education và điều chỉnh nội dung ở những mục sau đây:

  • Mục 4.2 (Tạm ngưng), để đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục duy trì tính bảo mật của Dịch vụ cho tất cả khách hàng khi có yêu cầu hợp lý.

  • Mục 5.1 (Quyền sở hữu trí tuệ), để làm rõ rằng mỗi bên sẽ giữ quyền sở hữu tương ứng đối với tài sản trí tuệ được đề cập của từng bên.

Google đã cập nhật Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Google Workspace, trong đó bao gồm những mục sau đây:

  • Mục 11 (AppSheet), dành cho những dịch vụ của AppSheet hiện được cung cấp thông qua Google Workspace.

  • Mục 6.3 (Những trường hợp ngoại lệ và giới hạn trách nhiệm pháp lý), để cải thiện tính nhất quán giữa các điều khoản về trách nhiệm pháp lý áp dụng cho các dịch vụ trước khi phát hành rộng rãi và các dịch vụ của Google Workspace trong giai đoạn phát hành rộng rãi.

Google đã cập nhật Mục 5 (Dịch vụ và phiên bản không thuộc phạm vi điều chỉnh) của Nguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để làm rõ những Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho AppSheet.

Việc cần làm

Vui lòng xem kỹ những điều khoản mới được cập nhật. Để xem các điều khoản thay đổi như thế nào theo thời gian, quản trị viên có thể xem lại các phiên bản trước ở phía dưới cùng của trang điều khoản hiện hành.

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có câu hỏi hoặc cần được trợ giúp, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp của Google Workspace để có thêm thông tin.

 

LVtech