Thêm ảnh GIF và hình dán vào Google Slides

Tháng 11 07, 2023


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ đưa ảnh GIF và hình dán trực tiếp vào Google Slides. Ảnh GIF và nhãn dán cho phép xây dựng các bản trình bày trực quan, năng động và sáng tạo giúp kết nối với người xem trình bày trong Slides.

Add GIFs and stickers in Google Slides

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để thêm ảnh GIF, hãy tạo bản trình bày mới hoặc mở bản trình bày hiện có > Chèn > Hình ảnh > GIF và hình dán > tìm kiếm ảnh GIF và/hoặc nhãn dán > nhấp vào một hoặc một số để chèn vào trang chiếu. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn hoặc xóa hình ảnh và video.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/11/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech