[Việc cần làm] Những người được uỷ quyền quản lý danh bạ sẽ được sử dụng nhiều tính năng hơn và cần được phê duyệt lại

Tháng 11 07, 2023


Xin chào người dùng,

Bạn nhận được thông báo này vì bạn hiện có quyền truy cập được uỷ quyền cho danh bạ của người khác.

Ảnh hưởng

Google đang cập nhật chức năng cho người được uỷ quyền để họ có khả năng quản lý nhãn danh bạdanh sách Người liên hệ khác thay mặt cho người uỷ quyền thông qua contacts.google.com. Để tiếp tục có quyền truy cập được uỷ quyền, người uỷ quyền cần phải phê duyệt lại quyền truy cập vào danh bạ trước ngày 13/11/2023.

Người uỷ quyền sẽ nhìn thấy một lời nhắc khi đăng nhập vào contacts.google.com để phê duyệt lại quyền. Gần đây, Google cũng đã gửi email cho người uỷ quyền để thông báo về sự thay đổi sắp tới này và sự cần thiết phải phê duyệt lại quyền truy cập. Cũng có thể liên hệ trực tiếp để yêu cầu họ cấp quyền truy cập được uỷ quyền vào danh bạ.

Việc cần làm

Người dùng không cần phải làm gì cả.

Google sẵn sàng trợ giúp

Thông tin cập nhật về Google Workspace đối với tính năng uỷ quyền quản lý danh bạ

Cấp cho người dùng khác quyền truy cập vào danh bạ

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace.

– Nhóm Google Workspace

LVtech