Thêm dấu ngắt trang trước các đoạn trong Google Docs

Tháng 10 22, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể đánh dấu một đoạn văn để luôn bắt đầu trên trang mới với tùy chọn mới “Thêm ngắt trang trước” trong Google Docs. Điều này đặc biệt hữu ích nếu người dùng muốn một số kiểu đoạn văn nhất định luôn tạo ra một trang mới như tiêu đề, phụ đề hoặc đề mục.

Thêm kiểu đoạn văn "Thêm ngắt trang trước" mới trong Docs

Điều này cũng có nghĩa là người dùng có thể nhập và xuất Microsoft Word và các tài liệu của bên thứ ba khác có “Ngắt trang trước đó” được áp dụng cho các đoạn văn và Docs sẽ giữ nguyên định dạng đó.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: người dùng có thể thêm kiểu định dạng này bằng cách đi tới Định dạng > Giãn cách dòng & đoạn trong thanh trình đơn và nhấp vào “Thêm ngắt trang trước”. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về kiểu đoạn văn trong Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/10/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech