Thêm hoặc xóa mã hóa phía máy khách khỏi Google Docs

Tháng 3 24, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể chọn thêm mã hóa phía máy khách vào tài liệu hiện có hoặc xóa mã hóa đó khỏi tài liệu đã được mã hóa (Tệp > Tạo bản sao > Thêm/Xóa mã hóa bổ sung). Bản cập nhật này cung cấp sự linh hoạt để kiểm soát mã hóa khi tài liệu và dự án đang trong tiến trình thực hiện.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: mã hóa phía máy khách có thể được bật ở cấp miền, OU và Nhóm (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách). Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách.

  • Người dùng cuối: nếu quản trị viên bật tính năng mã hóa phía máy khách, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tệp được mã hóa trong Drive, Docs, Sheets, Slides.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/3/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 06/4/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Nguồn: LVtech