Thêm hoặc xóa mã hóa phía máy khách khỏi tệp Google Sheets và Google Slides

Tháng 6 14, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể chỉ cần thêm hoặc xóa mã hóa phía máy khách đối với bảng tính hiện có trong Google Sheets hoặc bản trình bày trong Google Slides. Bản cập nhật này cung cấp cho người dùng sự linh hoạt để kiểm soát mã hóa khi tài liệu và dự án phát triển. Tính năng này đã khả dụng đối với Google Docs.

Trong Google Sheets hoặc Slides, điều hướng đến Tệp > Tạo bản sao > Thêm/Xóa mã hóa bổ sung

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: mã hóa phía máy khách có thể được bật ở cấp miền, OU và Nhóm (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách). Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách.

  • Người dùng cuối: nếu quản trị viên đã bật tính năng mã hóa phía máy khách, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tệp được mã hóa trong Drive, Docs, Sheets & Slides.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/6/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/7/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Nguồn: LVtech