Thiết lập hồ sơ SSO cho nhiều nhà cung cấp danh tính bên thứ ba với việc khởi chạy phiên bản beta SSO Multi-IdP

Tháng 5 14, 2022


Tính năng mới:

Trong hơn một thập kỷ, Google đã cung cấp cho quản trị viên khả năng định cấu hình xác thực thông qua nhà cung cấp danh tính bên thứ ba. Vào năm 2021, Google đã mở rộng khả năng này bằng cách giúp người dùng có thể lựa chọn giữa nhà cung cấp danh tính bên thứ ba hoặc xác thực của Google cho các nhóm hoặc đơn vị tổ chức (OU) cụ thể.

Giờ đây, người dùng có thể tùy chỉnh thêm xác thực bằng cách thiết lập hồ sơ đăng nhập một lần (SSO) cho nhiều nhà cung cấp danh tính và sau đó định cấu hình xác thực cho từng nhóm hoặc đơn vị tổ chức. Tính năng này bắt đầu khả dụng từ hôm nay dưới dạng bản beta mở, có nghĩa là người dùng có thể sử dụng tính năng này mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Hiện tại, quản trị viên có thể định cấu hình SSO với nhà cung cấp danh tính bên thứ ba để áp dụng cho toàn bộ miền và sau đó yêu cầu một tập hợp người dùng, chẳng hạn như nhà cung cấp hoặc nhà thầu, để xác thực với Google. Tuy nhiên, nếu có nhiều nhà cung cấp danh tính, quản trị viên có thể yêu cầu tùy chỉnh nhiều hơn các tùy chọn xác thực. Ví dụ: công ty có thể đang chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác hoặc có thể đã mua lại một công ty khác sử dụng nhà cung cấp khác.

Bản beta SSO nhiều IdP cho phép thiết lập hồ sơ SSO cho từng nhà cung cấp danh tính bên thứ ba, giúp linh hoạt trong việc chỉ định phương thức xác thực cho nhiều người dùng khác nhau trong tổ chức nếu cần.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, điều hướng đến Bảo mật > Cài đặt > Thiết lập dịch vụ đăng nhập một lần (SSO) bằng IdP bên thứ ba > Quản lý chỉ định Hồ sơ SSO. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập SSO cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Cloud Identity.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech