[Thông báo pháp lý] Cập nhật Bản sửa đổi về cách xử lý dữ liệu cho dịch vụ Google Workspace và Cloud Identity

Tháng 9 22, 2022


Biểu trưng của Google Workspace

Xin chào Quản trị viên!

Google gửi thư này để thông báo đã cập nhật Bản sửa đổi về cách xử lý dữ liệu (gọi tắt là "DPA") cho Google Workspace (bao gồm cả Workspace for Education) và Cloud Identity, đồng thời đổi tên DPA thành Phụ lục về cách xử lý dữ liệu của Cloud (gọi tắt là "CDPA").

Trong lần cập nhật này, Google đã:

  • kết hợp phụ lục mới về việc chuyển dữ liệu quốc tế do Uỷ ban Thông tin của Vương quốc Anh ban hành ("Phụ lục của Vương quốc Anh") vào Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng tại Liên minh Châu Âu (gọi tắt là "SCC"), thay thế cho SCC riêng biệt tại Vương quốc Anh được phê duyệt trước đó theo Chỉ thị Bảo vệ dữ liệu 95/46;

  • thống nhất DPA và Điều khoản bảo mật và xử lý dữ liệu được cung cấp trước đây cho Google Cloud Platform (hiện gọi là Google Cloud), để đơn giản hoá và củng cố các cam kết của Google trong việc xử lý dữ liệu cho nhiều dịch vụ của Cloud trong một CDPA.

Ảnh hưởng của việc này đến tổ chức/doanh nghiệp

Quản trị viên có thể tham khảo CDPA để xem những điều khoản mới và những cam kết của Google đối với người dùng.

Việc quản trị viên cần làm

Trong lần cập nhật này, quản trị viên không cần làm gì cả. Nhưng xin nhắc lại rằng nếu địa chỉ thanh toán của tổ chức/doanh nghiệp nằm ngoài khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, đồng thời việc sử dụng Google Workspace (bao gồm cả Workspace for Education) hoặc Cloud Identity chịu sự điều chỉnh của bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu nào tại Châu Âu, thì quản trị viên cần làm theo các hướng dẫn về Việc tuân thủ quyền riêng tư và hồ sơ đối với Google Workspace và Cloud Identity để xác nhận rằng luật đó áp dụng cho tổ chức/doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về cơ quan giám sát của tổ chức/doanh nghiệp.

GoogleGoogle sẵn sàng trợ giúp

Để biết thêm thông tin liên quan đến hướng tiếp cận của Google đối với SCC tại Liên minh Châu Âu và Phụ lục của Vương quốc Anh, quản trị viên có thể xem sách trắng Hướng tiếp cận của Google Cloud đối với Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng tại Châu Âu.

Nếu quản trị viên có thắc mắc, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để liên hệ với Nhóm bảo vệ dữ liệu của Google Cloud.

  2. Sử dụng biểu mẫu trong phần Cài đặt tài khoản > Tuân thủ và pháp lý > Câu hỏi của chuyên viên quyền riêng tư đối với dữ liệu.

Đề cập đến tiêu đề của email này trong trường Mô tả.

Nếu quản trị viên có thắc mắc khác hoặc cần được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Google Workspace.