[Thông báo pháp lý] Những thay đổi về Chính sách sử dụng của Google Workspace và Điều khoản dịch vụ của Google Workspace for Education

Tháng 2 17, 2023


Biểu trưng của Google Workspace

Xin chào Quản trị viên EDU!

Google viết thư này để thông báo rằng vào ngày 6/2/2023, Google đã làm rõ Chính sách sử dụng của Google Workspace và Cloud Identity cũng như cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google Workspace for Education.

Ảnh hưởng của việc này đến tổ chức

Google đã làm rõ Chính sách sử dụng của Google Workspace và Cloud Identity bằng cách nêu rõ một số hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm cả hoạt động cổ suý chủ nghĩa khủng bố hoặc bóc lột tình dục trẻ em.

Google cũng đã cập nhật ngôn ngữ trong Mục 5.2 của Điều khoản dịch vụ của Google Workspace for Education để làm rõ rằng Google sẽ chỉ truy cập, sử dụng và xử lý dữ liệu khách hàng theo Phụ lục về cách xử lý dữ liệu của Cloud.

Việc cần làm

Vui lòng xem lại các điều khoản được cập nhật. Để xem các điều khoản của Google đã thay đổi như thế nào theo thời gian, quản trị viên có thể xem lại các phiên bản trước ở phía dưới cùng của trang điều khoản hiện hành.

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có câu hỏi hoặc cần được trợ giúp, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp của Google Workspace để có thêm thông tin.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace for Education.

Nguồn: LVtech