Thông báo qua email từ Google hiện khả dụng trong Trung tâm thông báo

Tháng 12 16, 2022


Tính năng mới:

Quản trị viên thường xuyên nhận được thông báo từ Google để thông báo cho họ về các bản cập nhật quan trọng của Google Workspace. Các thông báo này có thể liên quan đến nhiều thứ, bao gồm các thay đổi về bảo mật, thanh toán hoặc sản phẩm quan trọng.

Giờ đây, các thông báo này không chỉ được gửi cho quản trị viên mà còn được ghi lại trong Trung tâm thông báo trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Điều này sẽ giúp quản trị viên dễ dàng cập nhật các thông tin liên lạc quan trọng từ Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/1/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech