Thông tin về phòng họp nhóm hiện được đưa vào báo cáo tham dự Google Meet

Tháng 5 10, 2024


Tính năng mới:

Hiện tại, Google đang đưa việc tham dự phòng họp nhóm vào báo cáo điểm danh trong Google Meet. Báo cáo điểm danh giúp người tổ chức cuộc họp theo dõi những người đã tham dự cuộc họp và trong bao lâu, điều này có thể gây khó khăn trong các cuộc họp lớn hơn hoặc khi trình bày. Điều này trở nên phức tạp hơn khi sử dụng phòng họp nhóm để chia người tham gia cuộc họp thành các nhóm nhỏ hơn. Việc thêm số người tham dự phòng họp nhóm sẽ tạo ra một báo cáo toàn diện hơn và giảm bớt gánh nặng cho người tổ chức cuộc họp trong việc theo dõi số người tham dự phòng họp nhóm theo cách thủ công.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/5/2024

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với Google Workspace:

  • Essentials

  • Business Plus

  • Enterprise Starter, Essentials, Standard, vàPlus

  • Education Plus and the Teaching and Learning Upgrade

Nguồn: LVtech