Tin tức cập nhật (Gmail chia sẻ, Google Workspace Marketplace và Google Sites)

Tháng 8 16, 2022


Ủy quyền quyền truy cập vào hộp thư đến được chia sẻ bằng địa chỉ nhóm

Giờ đây, người dùng có thể cấp cho toàn bộ nhóm quyền truy cập vào tài khoản Gmail thông qua ủy quyền thư. Với tính năng này, người dùng được ủy quyền có thể thay mặt chủ sở hữu tài khoản đọc, gửi và xóa tin nhắn. Hy vọng điều này sẽ cho phép các nhóm xử lý hiệu quả hơn các yêu cầu và nhiệm vụ đến thông qua một địa chỉ email được chia sẻ duy nhất. 

Phiên bản phát hành:

  • Chỉ khả dụng đối với Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ. 

Tìm hiểu thêm

============================================================================

Kiểm soát chi tiết để cho phép danh sách ứng dụng trong Google Workspace Marketplace

Tóm tắt:

Giờ đây, quản trị viên có thể chọn những ứng dụng Google Workspace Marketplace nào khả dụng để người dùng trong một bộ phận (OU) hoặc nhóm cụ thể cài đặt bằng cách quản lý các ứng dụng Marketplace theo danh sách cho phép.

Trước đây, quản trị viên chỉ có thể quản lý danh sách cho phép cho toàn bộ miền. Ngoài ra, các cài đặt truy cập ứng dụng Marketplace: Cho phép tất cả ứng dụng, Cho phép ứng dụng đã chọn và Chặn tất cả ứng dụng, giờ đây có thể được đặt cho toàn bộ tổ chức hoặc cho đơn vị tổ chức hoặc nhóm. 

Chức năng mới này cung cấp giải pháp khi chỉ một nhóm nhỏ người dùng cần quyền để cài đặt các ứng dụng Marketplace nhất định. Ví dụ bao gồm ứng dụng Chat được yêu cầu cho tổ chức Kỹ sư và nhóm bảo mật CNTT hoặc tiện ích bổ sung Classroom được yêu cầu cho giáo viên trung học. 

Phiên bản phát hành:

  • Chỉ khả dụng đối với Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ. 

Tìm hiểu thêm

============================================================================

Xóa liền mạch các tập hợp con của Sites

Tóm tắt:

Người chỉnh sửa trang web hiện có thể xóa một trang có các trang con và xóa các trang đã được sao chép vào một trang web khác trong quá trình sao chép một phần trang web.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: bắt đầu từ ngày 8/8/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ:  dự kiến vào ngày 29/8/2022.

Tìm hiểu thêm

 

Nguồn: LVtech