Trang kiểm soát hợp nhất mới cho Google Takeout

Tháng 11 17, 2022


Tính năng mới:

Kể từ ngày 15/11/2022, quản trị viên có thể quản lý các tùy chọn cài đặt Takeout trên một trang kiểm soát hợp nhất mới, nằm ở Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Tài khoản > Google Takeout > Quyền truy cập của người dùng vào Takeout đối với các dịch vụ Google. Trang kiểm soát mới này sẽ được triển khai đầy đủ trong vòng vài tuần tới. Sau khi trang kiểm soát mới hoàn toàn khả dụng, trang cài đặt Takeout trước đó—vị trí tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Ứng dụng > Dịch vụ bổ sung của Google > Google Takeout—sẽ không còn nữa.

Sau khi được triển khai, quản trị viên có thể sửa đổi cài đặt Takeout từ trang kiểm soát hợp nhất mới, cũng như từ các trang cài đặt dịch vụ bổ sung đối với các dịch vụ có kiểm soát Takeout riêng lẻ (vui lòng tham khảo để biết danh sách các dịch vụ đó: Cho phép hoặc chặn Google Takeout cho người dùng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Giờ đây, quản trị viên có thể chỉ định những dịch vụ mà người dùng được phép hoặc không được phép xuất dữ liệu từ Google Takeout, tất cả đều từ một vị trí trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech