Trực tiếp mở chỉnh sửa tập tin Office từ các liên kết được chia sẻ

Tháng 8 19, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, khi người dùng tạo liên kết đến các tập tin Microsoft Office được chia sẻ được lưu trữ trong Drive, chúng sẽ mở trực tiếp trong Google Docs, Sheets, Slides. Trước đây, các tập tin Office sẽ được mở ở chế độ xem trước trước - trải nghiệm được sắp xếp hợp lý này cho phép bắt đầu chỉnh sửa và cộng tác trên các tập tin này nhanh hơn.

Thay đổi này cũng cập nhật các liên kết thay thế và liên kết webViewL cho các liên kết được chia sẻ trong API Google Drive.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: thay đổi này sẽ diễn ra theo mặc định khi mở các tập tin Office tương thích từ các liên kết được chia sẻ trên web. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tập tin Office trong Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 21 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech