Tùy chọn mới để xem các ký tự "in ra không thấy" trong Google Docs

Tháng 1 10, 2023


Tính năng mới:

Khi xem hoặc chỉnh sửa Google Docs, các ký tự in ra không thấy như ngắt dòng, ngắt phần, thẻ và khoảng trắng không hiển thị. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể chọn hiển thị các ký tự in ra không thấy để xem tài liệu được trình bày như thế nào. Khi được bật, người dùng sẽ thấy các ký hiệu hoặc văn bản hiển thị những yếu tố sau:

 • Đoạn văn/ Ngắt đoạn

 • Dòng / Ngắt dòng

 • Phần

 • Ngắt trang

 • Ngắt cột

 • Chuyển hướng

 • Khoảng trắng

non printing characters

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Tính năng này cung cấp hiển hiển thị trực quan về những kiểm soát định dạng trong tài liệu, cho phép người dùng thực hiện các chỉnh sửa phù hợp dễ dàng hơn nhiều.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/1/2023.

 • Bản phát hành theo định kì: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/1/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech