[Việc cần làm] Quyền truy cập ứng dụng bên thứ ba sắp thay đổi đối với người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi

Tháng 6 20, 2023


 Xin chào Quản trị viên!

Thông qua chế độ kiểm soát quyền truy cập ứng dụng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, quản trị viên có thể quản lý những ứng dụng bên thứ ba mà người dùng được quyền truy cập bằng tài khoản Google Workspace for Education, cũng như quản lý những dữ liệu tài khoản mà các ứng dụng đó được phép yêu cầu. Từ ngày mai, Google sẽ tăng cường hơn nữa chế độ kiểm soát này. Cùng với những biện pháp tăng cường này, Google cũng yêu cầu quản trị viên kiểm tra và xác nhận chế độ cài đặt hiện tại về quyền truy cập ứng dụng bên thứ ba chậm nhất vào ngày 23/10/2023

Từ ngày mai, quản trị viên có thể thấy những thay đổi sau đây:

  • Hạn chế quyền truy cập vào ứng dụng chưa thiết lập đối với người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi: Người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi trong chế độ cài đặt quyền truy cập theo tuổi sẽ buộc phải yêu cầu quyền truy cập vào ứng dụng, nếu ứng dụng đó chưa được thiết lập một trong ba chế độ là đáng tin cậy, bị hạn chế hoặc bị chặn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Quản trị viên sẽ có thể kiểm tra yêu cầu và thiết lập chế độ cài đặt để cấp quyền truy cập. Tìm hiểu thêm

  • Không bắt buộc yêu cầu quyền truy cập vào ứng dụng chưa thiết lập mà chỉ đòi hỏi thông tin hồ sơ cơ bản: Đối với những ứng dụng chưa thiết lập mà chỉ cần thông tin hồ sơ cơ bản để xác thực, quản trị viên có thể cho phép người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi bỏ qua bước yêu cầu quyền truy cập. Người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi sẽ được phép truy cập vào các ứng dụng này không cần phải thiết lập gì thêm. Tìm hiểu thêm

  • Quyền truy cập riêng cho mỗi nhóm người dùng: Quản trị viên có thể thiết lập quyền truy cập vào ứng dụng bên thứ ba cho từng đơn vị tổ chức. Tìm hiểu thêm

Với những điểm cải tiến này, quản trị viên cần kiểm tra và xác nhận chế độ cài đặt quyền truy cập đối với những ứng dụng bên thứ ba mà người dùng đang được phép truy cập (tức là ứng dụng đã thiết lập) chậm nhất vào ngày 23/10/ 2023. Quản trị viên có thể tiến hành theo quy trình có hướng dẫn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, trong đó Google sẽ hướng dẫn từng bước kiểm tra và xác nhận chế độ cài đặt. Nếu cần, quản trị viên có thể điều chỉnh trước khi xác nhận chế độ cài đặt. Xin lưu ý rằng quản trị viên phải có được sự đồng ý cần thiết của phụ huynh rồi mới có thể cho phép người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi truy cập vào ứng dụng bên thứ ba. Tìm hiểu thêm

Việc này có thể tốn nhiều thời gian, vì thế quản trị viên nên bắt đầu thực hiện từ sớm. Quản trị viên sẽ không cần phải hoàn tất mọi thứ liền một mạch. Sau ngày 23/10/2023, người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi sẽ không thể tiếp tục dùng tài khoản Google Workspace for Education để đăng nhập vào những ứng dụng mà bạn chưa xác nhận chế độ cài đặt.

BẮT ĐẦU XÁC NHẬN CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT

Lưu ý:

  • Sau ngày 23/10/2023, người dùng được chỉ định là dưới 18 tuổi sẽ có thể yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào mà họ mất quyền truy cập. Quản trị viên sẽ được thông báo về các yêu cầu đó trong thẻ Kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng trên trang chủ của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

  • Quản trị viên cũng có thể cấp quyền truy cập vào ứng dụng thông qua chế độ kiểm soát trên Google Workspace Marketplace. Theo mặc định, quyền truy cập vào các ứng dụng này sẽ bị tắt đối với miền K-12 (bậc tiểu học và trung học) sử dụng Google Workspace for Education. Xin lưu ý rằng nhà trường chịu trách nhiệm xin phép phụ huynh để được họ đồng ý cho phép dùng các ứng dụng này khi cần.

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có câu hỏi về kỹ thuật hoặc cần được trợ giúp, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Workspace và nêu mã số sự cố 275720177.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace for Education.

– Nhóm Google Workspace for Education

Nguồn: LVtech