Xem các trạng thái bổ sung của Lịch trong Google Chat

Tháng 3 16, 2022


Tính năng mới:

Ngoài việc biết khi ai đó không có mặt tại văn phòng, giờ đây người dùng có thể xem các trạng thái khác trên Google Calendar như “Đang họp” hoặc “Đang trong thời gian tập trung công việc” trong Google Chat.

Trạng thái bổ sung trên web

Trạng thái bổ sung trên thiết bị di động

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hy vọng với việc hiển thị các trạng thái bổ sung, điều này sẽ giúp đồng nghiệp dễ dàng xác định thời điểm thích hợp để nhắn tin.

Thông tin chi tiết:

Ngoài ra, kiểm soát của quản trị viên đối với tính khả dụng của Lịch sẽ được cập nhật để bao gồm các tùy chọn cấu hình để hiển thị các khối "Đang họp" hoặc "Đang trong thời gian tập trung công việc".

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Tính khả dụng của người dùng cuối

Android & iOs

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/3/2022.

Web

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/3/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/3/2022.

Cài đặt admin

  • Tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Individual hoặc người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech