Xem thêm thông tin chi tiết và thực hiện hành động nhanh chóng trên trang chủ Người dùng, Miền và Thanh toán trong Admin console

Tháng 8 25, 2021


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã thực hiện một số cải tiến đối với Admin console, bao gồm trang chủ được cập nhật, trải nghiệm điều hướng được thiết kế lại và trải nghiệm tổ chức hợp lý để quản lý người dùng và miền. Thêm vào những cải tiến này, quản trị viên sẽ nhận thấy các thông báo quan trọng và hướng dẫn cải tiến trong thẻ để giúp dễ dàng thực hiện hành động đối với các hoạt động quản lý người dùng, thanh toán và miền trên trang chủ Admin console.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Hy vọng rằng thông qua cách hiển thị thông tin quan trọng trong các thẻ này, quản trị viên có thể dễ dàng hoàn thành quy trình thiết lập và luôn cập nhật trong việc quản lý Google Workspace cho tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/08/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech