Xem thêm thông tin chi tiết và thực hiện hành động nhanh qua Chrome Browser Cloud Management trong Admin console

Tháng 6 17, 2023


Tính năng mới:

Ngoài các thẻ hiện có trong trang đích của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, chẳng hạn như "Người dùng" hoặc "Thanh toán", Google đã thêm một thẻ cho Chrome Browser Cloud Management. Tại đây, quản trị viên có thể xem số liệu thống kê nhanh, chẳng hạn như số lượng trình duyệt đã đăng ký và trực tiếp thực hiện các hành động như đăng ký trình duyệt mới hoặc quản lý tiện ích mở rộng của Chrome.

Trước bản cập nhật này, quản trị viên cần điều hướng trực tiếp đến Trình đơn > Thiết bị > Chrome > Trình duyệt được quản lý. Giờ đây, thông tin này có thể được truy cập nhanh hơn trực tiếp từ trang chủ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Thông tin chi tiết:

Chrome Browser Cloud Management cho phép quản trị viên định cấu hình và quản lý các chính sách, cài đặt, ứng dụng và tiện ích mở rộng của trình duyệt trên các trình duyệt, đồng thời thực hiện tất cả từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên - ngay cả khi nhân viên sử dụng nhiều hệ điều hành và nhiều thiết bị. Và khả năng hiển thị tốt hơn đối với trình duyệt và phiên bản trình duyệt, có nghĩa là quản trị viên có thể kích hoạt và bảo vệ người dùng cuối tốt hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace.

Nguồn: LVtech