Xem thêm thông tin về các ứng dụng trong Workspace Marketplace trước khi triển khai đến người dùng

Tháng 7 10, 2021


Tính năng mới:

Trong Google Workspace Marketplace, bây giờ quản trị viên sẽ thấy thêm thông tin về các ứng dụng có sẵn trong Marketplace. Cụ thể, sẽ thấy thông tin sau:

  • Tổng quan: thông tin về nhà phát triển ứng dụng, bao gồm các liên kết nhanh đến trang web, chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ.

  • Quyền: quyền đối với ứng dụng để đánh giá xem quyền truy cập dữ liệu ứng dụng có tuân thủ các chính sách của tổ chức hay không.

  • Bài đánh giá: bài đánh giá và câu trả lời được cung cấp bởi những người dùng khác đã cài đặt ứng dụng.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Trước khi cài đặt ứng dụng Google Workspace Marketplace cho người dùng, quản trị viên có thể xem xét thông tin quan trọng về ứng dụng, chẳng hạn như thông tin nhà phát triển, quyền mà ứng dụng yêu cầu, v.v. thông tin bổ sung này sẽ giúp quản trị viên thực hiện quyết định đúng đắn hơn khi triển khai các ứng dụng đến người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Ứng dụng Google Workspace Marketplace cho tổ chức. Nếu cho phép người dùng cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ Marketplace, phần "Được chấp thuận" sẽ bị ẩn.

  • Người dùng cuối: để xem các ứng dụng trên Marketplace đã được quản trị viên phê duyệt, hãy truy cập phần “Được chấp thuận” của Google Workspace Marketplace.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials và Frontline.

Nguồn: LVtech