Xem thông tin phong phú hơn về đồng nghiệp và các bên liên quan bằng cách sử dụng chip trong Google Sheets

Tháng 11 19, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể thêm các chip của mọi người trực tiếp vào Google Sheets. Các chip này cho phép người dùng nhanh chóng xem thêm thông tin về đồng nghiệp hoặc địa chỉ liên hệ, bao gồm vị trí, chức danh công việc và thông tin liên hệ. Người dùng cũng có thể thực hiện các hành động như đặt cuộc họp, bắt đầu Trò chuyện, gửi email và hơn thế nữa, trực tiếp từ chip thông minh. Tính năng này đã có khả dụng trên Google Docs.

Để chèn chip cho mọi người, hãy nhập “@” vào bất kỳ ô nào để tìm kiếm thư mục hoặc bằng cách chọn Chèn > Chip.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để chèn chip thông minh vào một ô, nhấn “@” hoặc bằng cách chọn Chèn > chip. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng chip thông minh trong Google Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/11/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech