Xem trước hoặc tải xuống các tệp được mã hóa phía máy khách bằng Google Drive trên Android và iOS

Tháng 10 19, 2022


Tóm tắt:

Quản trị viên của các phiên bản Google Workspace được chọn có thể cập nhật cấu hình mã hóa phía máy khách bao gồm Drive Android và iOS. Khi được bật, người dùng có thể xem trước hoặc tải xuống các tệp được mã hóa phía máy khách. Tính năng này khả dụng đối với các loại tệp được Google Drive hỗ trợ, bao gồm cả tệp Microsoft Office và PDF. Riêng Google Docs, Sheets và Slides tạm thời chưa được hỗ trợ.

Hỗ trợ đối với danh tính Google trên Drive Android & Drive iOS sẽ được giới thiệu trong một bản phát hành trong tương lai - Google sẽ cung cấp bản cập nhật khi vào thời điểm phát hành.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Quản trị viên - Định cấu hình mã hóa phía máy khách cho Google Drive dành cho Android và iOS: khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

  • Người dùng cuối - Xem trước hoặc tải xuống các tệp được mã hóa phía máy khách bằng Google Drive dành cho Android và iOS: khả dụng đối với tất cả phiên bản Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech