Xem xét và phê duyệt người được ủy quyền Danh bạ trước ngày 12/11/2023

Tháng 10 07, 2023


Tính năng mới:

Vào tháng 5/2023, Google đã công bố một số thay đổi đối với người đại diện Danh bạ, cụ thể là họ sẽ có thể cập nhật nhãn và quản lý những người liên hệ “Khác”. Google muốn chia sẻ tiến trình cập nhật đối với sự thay đổi này và cung cấp thêm thông tin rõ ràng về những yêu cầu của người dùng.

  • Là một phần của thay đổi này, người dùng phải xem xét và phê duyệt những người được ủy quyền hiện tại trước ngày 12/11/2023, nếu không họ sẽ mất tư cách người được ủy quyền.

  • Quản trị viên có thể sử dụng Admin SDK API để ủy quyền truy cập thay mặt cho người dùng. Lưu ý rằng việc sử dụng phương pháp này sẽ đảm bảo việc phê duyệt lại của người được quyền thay mặt cho người ủy quyền.

Từ nay đến ngày 12/11/2023, trong Danh bạ, người dùng sẽ được nhắc xem xét những người được ủy quyền hiện hữu

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Đối với nhiều khách hàng, bộ phận quản trị hỗ trợ quản lý hộp thư đến là rất quan trọng trong kinh doanh — điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các liên hệ được sắp xếp và gắn nhãn chính xác. Vì việc cập nhật nhãn và quản lý liên hệ “Khác” là các chức năng mới dành cho người ủy quyền nên điều quan trọng là phải xem lại các người được ủy quyền hiện có để đảm bảo rằng quyền truy cập vào các tính năng này là phù hợp.

Thông tin chi tiết:

Thay đổi này có ảnh hưởng đến việc ủy quyền Gmail không?

Không — mặc dù chức năng tương tự có sẵn trong Gmail nhưng không có thay đổi hoặc tác động nào đối với ủy quyền Gmail. Thay đổi này chỉ dành riêng cho Danh bạ và người đại diện liên hệ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Phải xem xét và phê duyệt các người được ủy quyền trước ngày 12/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Bản cập nhật này ảnh hưởng đến tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech