Bộ nhớ gộp và bộ nhớ dùng chung của Business Starter

Tháng 5 15, 2023


Tính năng mới:

Google đang cập nhật mô hình lưu trữ trong Business Starter từ dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng thành dung lượng lưu trữ gộp. Dung lượng lưu trữ gộp cung cấp phương thức đơn giản và linh hoạt hơn để quản lý dung lượng lưu trữ, vì tất cả dung lượng lưu trữ được chia sẻ trong toàn tổ chức, loại bỏ nhu cầu quản lý dung lượng lưu trữ trên cơ sở từng người dùng. Với dung lượng lưu trữ gộp, quản trị viên cũng có nhiều công cụ hơn để theo dõi cách sử dụng dung lượng lưu trữ trong toàn tổ chức. Trong những ngày tới, những khách hàng mới đăng ký Business Starter sẽ có dung lượng lưu trữ gộp; các khách hàng Business Starter hiện tại sẽ được chuyển sang dung lượng lưu trữ gộp trong những tháng tới.

Là một lợi ích bổ sung của bộ nhớ gộp, các tổ chức dùng Business Starter sẽ sớm có quyền truy cập vào bộ nhớ dùng chung. Người dùng sẽ có thể tạo bộ nhớ dùng chung và thêm thành viên, tệp và thư mục. Xin lưu ý rằng một số biện pháp kiểm soát bảo mật và cấp quản trị viên—chẳng hạn như khả năng kiểm soát quyền truy cập vào các mục trong bộ nhớ dùng chung—sẽ không được đưa vào bộ nhớ dùng chung cho Business Starter.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Bộ nhớ  gộp

Dung lượng lưu trữ gộp là một mô hình đơn giản và linh hoạt để chia sẻ dung lượng lưu trữ trong một tổ chức và mô hình này cho phép quản trị viên quản lý dung lượng lưu trữ trong tổ chức dễ dàng hơn.

Bộ nhớ dùng chung

Một phần trong việc trao quyền cho khách hàng để họ thực hiện công việc một cách tốt nhất có nghĩa là giảm thiểu trở ngại xung quanh việc cộng tác và chia sẻ tệp. Bộ nhớ dùng chung là công cụ chính để cộng tác—người dùng có thể lưu trữ, tìm kiếm và truy cập tệp của nhóm ngay lập tức. Ngoài ra, cung cấp các lợi ích như:

  • Khả năng khám phá dễ dàng: tốn ít thời gian hơn khi yêu cầu quyền truy cập vào các tệp và tìm kiếm các tài liệu liên quan với tất cả các tệp của nhóm ở cùng một nơi.

  • Các tệp được giữ nguyên: tất cả nội dung vẫn được giữ nguyên — ngay cả khi cộng tác viên hoặc thành viên nhóm rời đi, nội dung sẽ không thay đổi.

  • Cộng tác dễ dàng: mọi thành viên của bộ nhớ dùng chung đều có thể khám phá và cộng tác trong cùng một tệp. quản trị viên cũng có thể thêm người dùng bên ngoài nhóm hoặc trong tổ chức.

  • Có thể truy cập ở mọi nơi: bất kể vị trí hoặc thiết bị, người dùng luôn có thể truy cập các tệp cần nhất.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bộ nhớ gộpbộ nhớ dùng chung cho Business Starter.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bắt đầu từ ngày 15/5/2023, các khách hàng Business Starter mới sẽ có bộ nhớ gộp theo mặc định.

  • Bộ nhớ gộp sẽ bắt đầu được triển khai cho khách hàng Business Starter hiện tại vào ngày 22/5/2023 và tiếp tục trong những tháng tới.

  • Bộ nhớ dùng chung sẽ khả dụng sau khi bộ nhớ gộp được triển khai cho tất cả khách hàng Business Starter hiện tại.

Phiên bản phát hành:

  • Bản cập nhật này ảnh hưởng đến khách hàng Google Workspace Business Starter.

Nguồn: LVtech