Các tác vụ được mở rộng trong công cụ quản lý Space trong Admin console

Tháng 5 31, 2023


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã công bố một công cụ chuyên dụng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý không gian trong Google Chat. Để nâng cao hơn nữa chức năng của công cụ, Google cung cấp cho quản trị viên khả năng:

  • Xóa Space cá nhân

  • Xóa thành viên khỏi một Space

Xóa Space cá nhân

Xóa thành viên khỏi một Space

Quản trị viên có thể tìm thêm thông tin về công cụ quản lý Space trong thông báo ban đầu.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Theo mặc định, tính năng này khả dụng đối với tất cả quản trị viên cấp cao. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển đến Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Google Chat > Quản lý Space. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Space trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

    • Quản trị viên được ủy quyền cần có vai trò “Quản lý cuộc trò chuyện trong cuộc trò chuyện và Space” để truy cập tính năng quản lý Space— hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về vai trò của quản trị viên.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/5/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Dành cho tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech